Start pagina

 

Algemene boekingsvoorwaarden Hurricane Produkties

Geplaatste opties gelden voor een periode van maximaal 14 dagen. Hurricane kan een optie op ieder moment zonder opgaaf van redenen annuleren.

Contracten zijn alleen geldig indien ze door beide partijen zijn ondertekend.  Dit  moet gebeuren voor de vervaldatum  welke in het contract is aangegeven.  (Uiterlijk 2 weken.)  Is het contract niet binnen 2 weken, getekend door de opdrachtgever, in het bezit van Hurricane vervalt het contract als zodanig en wordt de betreffende datum vrijgegeven voor een nieuwe boeking.  Omdat er al een mondelinge overeenkomst was zijn bij annulering na contract opmaak datum de gemaakte boekings en uitvalkosten voor de opdrachtgever.  Dit  geldt dus ook als het contract nog niet door de opdrachtgever getekend is.

De gemaakte afspraken mogen bij een schriftelijke overeenkomst afwijken van deze voorwaarden. (alleen indien uitdrukkelijk vermeld)  Bij een mondelinge overeenkomst zijn altijd de hier genoemde voorwaarden van toepassing.

Contracten afgesloten per email zijn rechtsgeldig. Hiervoor is een ondertekende email bevestiging van de opdrachtgever noodzakelijk. Een contract is een schriftelijke vastgelegde overeenkomst. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Beide zijn rechtsgeldig. Bij een mondelinge overeenkomst geldt dat het aanbod per direct moet worden aanvaard.

Boekingskosten en uitvalkosten zijn kosten zoals: administratiekosten, geinvesteerde tijd, gemiste gages (looninkomsten), gemiste opbrengsten geluidsverhuur, telefoonkosten enz.

Bij annuleringen korter dan  3 maanden voor contract datum is de opdrachtgever 100% van de bruto gage aan Hurricane verschuldigd.  Contract datum is de dag waarop het optreden plaats vindt.

Bij annulering meer dan 3 maanden (dus 4,5,6 maanden enz.) voor contract datum, zijn de kosten voor de opdrachtgever als volgt: bruto gage minus 10% per volle maand.  (Vanaf de annuleringsdatum tot aan de contract datum.) 

Bij annulering door Hurricane zal deze proberen voor een vervanging te zorgen. Annulering door Hurricane kan alleen in geval van overmacht zoals ziekte, sterfgeval, problemen met vervoer en ongeval. Verder ingeval van een aanmerkelijke stijging van de marktwaarde van Hurricane door bijvoorbeeld een CD-hit. Bij annulering door Hurricane is de opdrachtgever geen gage verschuldigd.

De gage dient in contanten en met gepast geld voor het optreden te worden voldaan.  (Mits niet uitdrukkelijk anders vermeld)  Betalingen per bank dienen 7 dagen voor aanvang van het optreden te zijn bijgeschreven op de rekening van Hurricane    (Rabobank NL15 RABO 0 1305.42.288)

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft (niet betalen binnen de gestelde termijn) zal Hurricane alle navolgende optredens annuleren tot dat de gehele achterstallige gage voldaan is.

Verlenging optreden alleen in overleg, minimaal 1 uur voor contract einde.  Gage in overleg.

Ingeval van een netto uitbetaling van de gage is de werkgever verplicht een "Gageverklaring" te ondertekenen.   (Het een en ander zoals beschreven in de "Handleiding voor de opdrachtgever van artiesten" van de Belastingdienst.)

De opdrachtgever heeft kennis van de normale werkwijze van Hurricane.  Het een en ander m.b.t. het geluidsvolume (minimaal 96 Db op 1 meter voor de speaker), repertoire, podiumafmetingen, de benodigde stroomvoorzieningen, enz.)

De opdrachtgever zal zorgen voor een geschikte parkeerplaats:  2 maal 5 meter of 1 maal 10 meter.  Breedte 2.50 meter. De parkeerplaats moet met een aanhangwagen goed bereikbaar zijn. Laden en lossen moet mogelijk zijn zonder gevaar voor het overige wegverkeer.

Hurricane zal er voor zorgen dat het optreden, mits onder normale omstandigheden gewerkt kan worden, goed en zo veel mogelijk naar wens van de opdrachtgever zal verlopen.

De opdrachtgever zal er voor zorgen dat het podium goed bereikbaar is en dat de afstand tussen losplaats en podium redelijk en normaal te noemen is.  (Maximaal 25 meter en maximaal 3 traptreden.)

Hurricane heeft minimaal 2 uur nodig voor het opbouwen van geluid en verlichting.

Podium afmetingen prive feesten: 6 maal 2 meter.  Stroom:  3 maal 16 ampère  220V (4 personen)

Podium afmetingen overige:    8 maal 3 meter.  Stroom:  3 maal 20 ampère  220V  (4 personen)

Het gebruik maken van geluid en verlichting van Hurricane door derden is alleen mogelijk in overleg vooraf.

Hurricane speelt uitsluitend over de eigen geluidsinstallatie. (Mits niet contractueel anders is bepaald)

Verhouding van de speeltijd t.a.v. de pauzes: bij een speeltijd van 30 minuten is de pauze minimaal 10 minuten. Hurricane zal voor de pauzemuziek zorgen.

De opdrachtgever zal zorgen voor 1,5 consumptie 's  p.p. per uur.  De opdrachtgever zal zorgen voor een kleedruimte.

Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ondanks ons streven om accurate informatie te verstrekken kunnen er onopzettelijk technische en/of feitelijke onjuistheden en typografische fouten op onze website voorkomen. Wij zijn expliciet niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de interpretatie van de informatie op onze website en deze online voorwaarden.

U kunt een getekende en gedateerde kopie van de boekingsvoorwaarden per email aanvragen, u weet dan zeker dat er geen onjuistheden in staan, en dat u de voorwaarden heeft gelezen die voor u van toepassing zijn.

Verloningen:  Stichting Raakvlak & Raak Belastingadviseurs Maaskade 83 Rotterdam

Start pagina